قیمت نهایی: یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال

تخفیف: بیست و پنج میلیون ریال

مراحل پرداخت: 2

مرحله اول: هفتصد میلیون ریال

سود مشارکت: 18 درصد

سود انصراف: 15 درصد

تاخیر در تحویل خودرو: دو و نیم درصد ماهیانه

زمان تحویل: بهمن 96
  • خودرو مدل 2018 می باشد
  • وضعیت سند آزاد می باشد
  • در شرایط پیش فروش، باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوت نامه دریافت خواهد گردید
  • کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و بقیه هزینه هایی که قانون پرداخت آن را بر عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 محاسبه شده است. بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخ ها در زمان تحویل خودرو، پرداخت مابه التفاوت بر عهده متقاضی می باشد
  • قیمت نهایی شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد